home organisatie werkveld expertise portfolio exploitatieplannen contact

Werkveld/expertise

  grondexploitatie & planeconomie
risicomanagement

Kadernota grondbeleid

Het ruimtegebruik van de ene functie heeft consequenties voor het ruimtegebruik van de andere. In dat geval is er in de regel een taak voor de overheid. Een zekere mate van bemoeienis van de overheid met het ruimtegebruik is niet alleen logisch, maar ook wenselijk. Een Kadernota grondbeleid is het instrument voor een gemeente om de bemoeienis met het ruimtegebruik vast te stellen.

Het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) verplicht gemeenten om een paragraaf grondbeleid op te nemen in de programmabegroting. Een gemeente kan kiezen om een beknopte paragraaf grondbeleid op te nemen, indien zij beschikt over een actuele Kadernota grondbeleid.

De aanpak van NEXT is het in samenspraak met de gemeente helder scheppen van de kaders en uitgangspunten inzake het tot stand brengen van ruimtelijke ontwikkelingen in een Kadernota grondbeleid. Deze kaders en uitgangspunten hebben niet alleen ten doel dat de gemeenteraad achteraf in staat is om te toetsen dat het grondbeleid conform de gestelde kaders is uitgevoerd, maar geven tevens aan waarbinnen het college het grondbeleid zal moeten uitvoeren. Onze ervaring is dat de accenten per gemeente wisselen: soms dienen er vooral regels te komen rond verwervingen, op andere momenten gaat het vooral om het afstoten van vastgoed, inzet van instrumenten of risicobeheersing.

Naast het opstellen van de Kadernota kan NEXT ook een aantal uitvoeringsnota’s opstellen die voor de daadwerkelijke uitvoering van de Kadernota van toegevoegde waarde kunnen zijn, zoals een Nota kostenverhaal, een Taxatie-instructie of een Nota grondprijsbeleid.