home organisatie werkveld expertise portfolio exploitatieplannen contact

Werkveld/expertise

  grondexploitatie & planeconomie
risicomanagement

Nadeelcompensatie

Naast de schade die een gevolg is van een planologische wijziging, kunnen andere rechtmatige overheidsbesluiten en/of overheidshandelingen tot gevolg hebben dat er voor belanghebbenden nadeel kan ontstaan. In dergelijke gevallen is niet de Wet ruimtelijke ordening (Wro, planschade) van toepassing, maar de Algemene wet bestuursrecht (Awb, nadeelcompensatie).
Nadeelcompensatie betreft de vergoeding van schade die een overheid soms moet voldoen, hoewel haar handelen niet onrechtmatig is, maar een gevolg van de uitoefening van haar taken.

Het feit dat het handelen van een overheid schade met zich mee kan brengen, brengt echter niet met zich mee dat een mogelijk geleden schade volledig voor vergoeding in aanmerking dient te komen. De reden daarvoor is gelegen in het feit dat iedere deelnemer aan het maatschappelijk verkeer een bepaald risico dient te dragen. NEXT is zich ervan bewust dat het risico niet voor eenieder van gelijke aard is. Onderbouwing van het gemaakte onderscheid achten wij van groot belang. Door onze combinatie van zowel juridische als taxatietechnische ervaring zijn wij in staat niet alleen keuzes te maken, maar deze ook gedegen te onderbouwen.