home organisatie werkveld expertise portfolio exploitatieplannen contact

Werkveld/expertise

  grondexploitatie & planeconomie
risicomanagement

Nota strategische verwervingen

Regeren is vooruitzien. Indien een gemeente een actief grondbeleid voert, dan zijn strategische verwervingen onontbeerlijk. Strategische aankopen betreffen meestal gronden waarvoor ten tijde van de aankoop nog geen planologische visie is opgesteld.

In een Kadernota Grondbeleid kan worden bepaald dat een afzonderlijke, vertrouwelijke Nota strategische verwervingen wordt opgesteld. Deze nota schept de voorwaarden waarbinnen het college strategisch kan verwerven. Voor een strategische verwerving geldt als voorwaarde dat deze een bijdrage moet leveren aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit binnen de gemeente of dat er op de locatie winst gemaakt kan worden.