home organisatie werkveld expertise portfolio exploitatieplannen contact

Werkveld/expertise

  grondexploitatie & planeconomie
risicomanagement

Instrumenten: Onteigeningswet

Het realiseren van een ruimtelijke opgave brengt de noodzaak van het hebben van gronden met zich mee.
De minnelijke verwerving van deze gronden door de overheid is daarbij de aangewezen weg. Echter recente praktijk laat zien dat er relatief gezien veel procedures gevoerd worden. Logisch is dit niet omdat overheden toch terughoudender zijn.

De inwerkingtreding van de Crisis- en herstelwet heeft voor de Onteigeningswet gevolgen gehad, met name ten aanzien van de te volgen procedure. In de nieuwe procedure zal de Kroon op verzoek van bijvoorbeeld de gemeenteraad of provinciale staten een besluit nemen waarin gronden ter onteigening worden aangewezen. Gemeenten en provincies nemen geen onteigeningsbesluiten meer.

NEXT  heeft ervaring met het begeleiden van de  gemeente en de provincie in de administratieve onteigeningsprocedure en kan alle benodigde stukken opstellen. Bijzondere aandacht zal daarbij worden besteed aan het nut en de noodzaak van de onteigening. Immers onteigening is slechts een uiterst redmiddel en de toepassing dient goed onderbouwd te worden.

De combinatie van kennis van onder andere onderhandelingen en planeconomie stelt ons in staat om een gemeente ook op strategisch gebied te adviseren, onder meer op het gebied van zelfrealisatie en de samenhang met het exploitatieplan.