home organisatie werkveld expertise portfolio exploitatieplannen contact

Werkveld/expertise

  grondexploitatie & planeconomie
risicomanagement

Planschade

Ruimtelijke ontwikkelingen kunnen invloed hebben op de bestaande directe omgeving. Niet alleen omwonenden kunnen nadeel ondervinden van de ontwikkelingen, maar ook nabij gelegen bedrijven kunnen hinder ondervinden van de veranderingen.

De Wet ruimtelijke ordening biedt belanghebbenden de mogelijkheid om een tegemoetkoming in de schade te vragen aan burgemeester en wethouders als er sprake is van een inkomensderving of een waardevermindering. De oorzaak van deze schade kan onder meer gelegen zijn in de bepalingen van een bestemmingsplan, een inpassingsplan of een uitwerkingsplan.

Naast advisering omtrent daadwerkelijk ingediende claims kan NEXT voor zowel gemeenten als particuliere ontwikkelaars een risicoanalyse planschade opstellen.

NEXT is zich er van bewust dat het bij de advisering van een planschadeclaim uiteindelijk gaat om publiek geld. Een onderbouwing/motivering van de gevolgen van de planologische wijziging en de hoogte van het bedrag achten wij daarom van groot belang.

Het doel van een risicoanalyse is het inschatten van de kosten die verband houden met planschade. De reden hiervoor kan zijn het inschatten van de kosten voor een exploitatieplan of het toetsen van de haalbaarheid van een plan. Door de combinering van de juridische, planeconomische en taxatietechnische kennis is NEXT in staat een gedegen inschatting te maken van de mogelijke gevolgen van de planologische wijziging. Naast het aangeven van het risico kunnen we voorstellen doen om de risico’s te beperken.