home organisatie werkveld expertise portfolio exploitatieplannen contact

Werkveld/expertise

  grondexploitatie & planeconomie
risicomanagement

Rekenkameronderzoek

De rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraad bij haar controlerende taak. Het ondersteunen vindt plaats door het uitvoeren van onderzoeken, waarbij wordt gekeken naar wat in het verleden is gedaan en - in de visie van NEXT - met als doel te leren voor de toekomst. Hierdoor zal een gemeente als geheel beter functioneren. Daar waar nodig moet echter ook de vinger op de zere plek gelegd worden.

Centrale begrippen bij de onderzoeken van de rekenkamercommissie zijn:
• Doeltreffendheid
• Doelmatigheid
• Rechtmatigheid

Ook  grondbeleid of ruimtelijke projecten zijn veelvuldig onderwerp van rekenkameronderzoek. In zijn algemeenheid bevindt gemeentelijk grondbeleid zich op het snijvlak tussen ruimtelijke ordening en financiën. Praktisch gezien betekent dit dat de Nota grondbeleid enerzijds ‘externe’ kaders vanuit het gemeentelijke RO-beleid meekrijgt en anderzijds ook moet voldoen aan de meerjarenbegroting en beheersverordening en andere monetaire eisen.

De kaderstellende rol van de raad is gericht op de kaders en de speelruimte die zij heeft binnen de ‘externe’ kaders. Een rekenkameronderzoek brengt aan het licht of het door de gemeente gevoerde beleid wordt uitgevoerd conform het door de gemeenteraad geformuleerde beleid. Op projectniveau zal dat soms wat ingewikkelder zijn, omdat het toch om een specifieke casus met bijzondere uitgangspunten gaat. Daarbij is het begrip transparantie altijd aan de orde.

Onze eigen ervaring bij een aantal bijzondere onderzoeken heeft geleerd dat de juiste vraagstelling voor de toetsing van het beleid van essentieel belang is. In overleg met de rekenkamer zullen wij de vraagstelling waar nodig scherper stellen zodat de toegevoegde waarde van het onderzoek maximaal is.