home organisatie werkveld expertise portfolio exploitatieplannen contact

Werkveld/expertise

  grondexploitatie & planeconomie
risicomanagement

Instrumenten: Wet voorkeursrecht gemeenten

Was de Wet voorkeursrecht in de afgelopen jaren vooral van belang om prijsopdrijving te voorkomen danwel de wil van gemeenten om zelf de grondexploitatie te voeren, thans gaat het veel meer om het tegengaan van ongewenste ontwikkelingen zowel ruimtelijk als door verkoop aan minder gewenste partijen.

De werking en toepassing van de Wet voorkeursrecht gemeenten is sinds de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening vereenvoudigd. Nadat de gemeente gronden heeft aangewezen wordt de aanwijzing “automatisch” verlengd indien binnen de werkingsduur een opvolgend planologisch besluit is genomen.

Naast het opstellen van de benodigde stukken kan NEXT de gemeente strategisch adviseren omtrent de toepassing van de wet en welke gevolgen de toepassing heeft voor de gemeente. Wij zijn van mening dat de gemeente niet alleen regie kan voeren en grondposities kan bevriezen door toepassing van de wet, maar deze tevens strategisch kan toepassen om de effecten van de prijsverlaging mede als gevolg van de nieuwe Wro en het kostenverhaal op te vangen/tegen te gaan.